25 acte normative existente in arhivă


privind bunurile proprietate publică


privind reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice


Legea serviciilor comunitare de utilități publice


Codul fiscal


Legea administrației publice locale


privind comercializarea produselor alimentare


Parteneriatul public privatprivind modificarea și completarea normelor metodologice privind codul fiscal (impozitul pe clădiri)


privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţă în zonele publice


cu modificările şi completările din H.G. nr.1334/2004 privind procedura de eliberare a certificatului de producător agricol, precum şi modul de acces la comercializare, evidenţa şi control


Norme de aplicare a achizițiilor publice


Norme de aplicare a parteneriatului public privat


privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari


privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local


privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat


privind organizarea activității sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor


privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice


Achiziții publice


privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizare, întreprinderi individuale și întreprinderile familiale


Regulamentul de autorizare a piețelor, târgurilor și oboarelor și a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase


pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial


privind aprobarea normei sanitar veterinare care stabilește condițiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit (…) destinate comercializării directe către consumatorul final


privind aprobarea procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune